"

A: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV)

(voor aanvulling wederverkopers zie onder B; voor aanvulling ayurvedische consulten zie onder C)

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. (Op wederverkopers zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV) nr. 001117 van toepassing);
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Cliënt: de natuurlijke persoon die een consult bij een van de ayurvedisch specialisten van Shankara Europe BV bezoekt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ayurveda Specialist is onderdeel van Shankara Europe BV

Vestigingsadres: Molenveldstraat 90, 2e etage, kamer 5
6001 HL  Weert, Nederland

Email: info@ ayurvedaspecialist.nl

Kamer van Koophandel: 27380209
BTW-nr: NL 8224.23.595.B.01
ING bank Leeuwarden
Iban-bankrekeningnr: NL31INGB0004779816 
SWIFTcode / biccode: INGBNL2A

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. De consument dient bij het aangaan van de overeenkomst aan te geven dat hij op de hoogte is van en accoord gaat met de algemene voorwaarden; anders is het aangaan van de overeenkomst niet mogelijk. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoek- of correspondentieadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten en van systeemfouten in onze website. Alle prijzen zijn in Euros en inclusief btw tenzij anders vermeld.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Verkoop geschiedt d.m.v. vooruitbetaling. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Download:

Formulier voor herroeping

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV) nr. 001117

 

Toepasselijkheid

Artikel 1

1. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij met de wederpartij, verder afnemer genoemd, anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing tenzij deze door Shankara Europe BV, verder ons (wij) genoemd, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Identiteit van Ayurveda Specialist

Artikel 2

Ayurveda Specialist is onderdeel van Shankara Europe BV

Adres: Molenveldstraat 90 - 2e verd. nr. 5, 6001 HL  Weert (NL)

Email: admin@ayurvedaspecialist.nl 

Kamer van Koophandel: 27380209 

BTW-nr: NL 8224.23.595.B.01 

ING bank Leeuwarden 

Iban-bankrekeningnr: NL31INGB0004779816 

SWIFTcode / biccode: INGBNL2A

 

Vastgestelde prijzen en korting

Artikel 3

1. Uitsluitend afnemers die zich kunnen identificeren als wederverkoper (met Kamer van Koophandelinschrijving) en die door ons zijn geaccepteerd als wederverkoper zijn gerechtigd producten tegen vastgestelde kortingspercentages bij ons te bestellen. In alle andere gevallen leveren wij uitsluitend tegen de verkoopprijs. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele leveringen tegen korting in het verleden.

2. Kortingspercentages Sri Sri Tattva voedingssupplementen (geproduceerd in India) bij factuurbedrag:

Tot € 250,-                 25% korting

€ 250,- tot € 500,-      35% korting

€ 500,- tot € 1.000,-   45% korting

Boven € 1.000,-         50% korting

Kortingen worden berekend over de normale verkoopprijs excl. BTW (niet op actieprijzen, zowel in onze webshop als bij anderssoortige evenementen of gelegenheden. Onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bovengenoemde kortingen gelden op Sri Sri Tattva voedingssupplementen die geproduceerd zijn in onze eigen fabriek in India; niet op Sri Sri Tattva voedingssupplementen uit andere landen. Geen kortingspercentages of een kleiner kortingspercentage op andere door ons te leveren producten, hetzij vermeld in onze productcatalogus of anderszins vermeld, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

3. Ingeval afnemer een order bij ons plaatst, hebben wij desalniettemin het recht deze order binnen acht werkdagen na ontvangst te herroepen.

4. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens bij onze orders verstrekt.

5. Wijzigingen in het assortiment, in onze inkoopprijzen voor wederverkopers en in de samenstelling van de producten zijn voorbehouden.

6. Onze verkoopprijzen voor eindgebruikers zijn adviesprijzen. Door wederverkopers anders gehanteerde verkoopprijzen vallen niet onder onze verantwoording.

 

 

Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4

1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging of zodra wij tot levering overgaan.

2. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.

 

Ontbinding overeenkomst

Artikel 5

1. Leveringen geschieden uitsluitend na vooruitbetaling. Na een termijn van 6 maanden kunnen wij overgaan tot levering op rekening, echter door afnemer kan dit in generlei wijze worden afgedwongen. Het staat ons vrij om van afnemer zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft verlangde zekerheidsstelling uit, dan behouden wij ons het recht voor onze leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de afnemer wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. De afnemer is hierbij aansprakelijk voor de door ons daardoor geleden schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten.

3. Bij geringe afname welke enkel privégebruik impliceert behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

 

Verzending

Artikel 6

1. De verzending van de goederen naar de afnemer geschiedt voor ons risico gedurende het transport ervan. Bij een leveringsopdracht met een factuurwaarde tot € 1.000,- komen de verzendkosten voor rekening van de afnemer. Bij een factuurwaarde boven € 1.000,- zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.

2. De verzending van de goederen geschiedt op de wijze die ons het meest dienstig voorkomt.

3. Indien de afnemer een andere wijze van verzending wenst, zijn de hieraan verbonden extra kosten voor rekening van de afnemer.

 

Levering

Artikel 7

1. Wij behouden ons het recht voor om bij een bestelling beneden een bepaalde factuurwaarde bepaalde kosten in rekening te brengen. Dit kunnen administratie-, orderbehandelings- en/of vrachtkosten zijn.

2. Indien de te leveren goederen bij aanbieding niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de afnemer en door de transportfirma aan ons retour gezonden worden, behouden wij ons het recht voor de verzendkosten op afnemer te verhalen. Wij zijn tevens gerechtigd aanvullend gemaakte kosten in rekening te brengen.

3. Wij behouden ons het recht voor het verkochte in gedeelten te leveren. Alsdan zal de levering van enig gedeelte als een zelfstandig geheel worden beschouwd en zal het factuurbedrag voor iedere deelleverantie afzonderlijk opeisbaar zijn.

4. Wij behouden ons het recht voor levering op te schorten bij overschrijding van de kredietlimiet en/of betalingstermijn, en totdat alle opeisbare vorderingen zijn voldaan.

5. Voor afnemers uit België geldt dat, indien gewenst, Ayurveda-middelen bij ons kunnen worden afgehaald.

 

Wijzigen verpakking

 Artikel 8

1. Behoudens het bepaalde in de op de geleverde goederen van toepassing zijnde Wet op de Geneesmiddelenvoorziening of de Warenwet, zijn wij gerechtigd de goederen in een gewijzigde verpakking en/of eenheden te leveren.

2. Het is de afnemer niet toegestaan, dat de geleverde goederen door hem worden overgepakt of dat deze goederen in een andere verpakking dan de ons geleverde worden verkocht.

 

Levertijd

Artikel 9

1. Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien niet tijdig geleverd wordt, dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Constateren gebreken

Artikel 10

1. De afnemer is gehouden te controleren of het geleverde overeenstemt met zijn bestelling of opdracht.

2. De afnemer is gehouden terstond bij aflevering het geleverde en de verpakking op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.

3. De afnemer is gehouden maatregelen te nemen om de schade ten gevolge van gebreken aan de geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken. De afnemer zal daarbij rekening houden met onze belangen en onze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgen.

 

Reclames betreffende leveringen

Artikel 11

1. Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden.

4. Na het verstrijken van de in artikel 11.1 t/m 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

5. De goederen waarop de reclames betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.

6. De goederen waarop de reclame betrekking heeft, kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan ons zijn geretourneerd.

7. Indien de reclame over de levering door ons gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Producten met geopende verpakkingen worden door ons niet retour genomen.

8. Indien de reclame door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.

9. Indien de reclame over een levering door ons gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht op creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat wij op grond van redelijkheid de reclame hebben geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of belevering zal plaatsvinden.

11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de overeenkomst.

 

Retourzendingen

Artikel 12

1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 11 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.

2. Retourzending – na gegrondbevinding van reclame – is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Betalingen

Artikel 13

1. Bij levering op rekening bedraagt de kredietlimiet € 454,- tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Contante verkoop aan wederverkopers vindt uitsluitend plaats in Euro's. Bij betaling in andere valuta zijn wij gerechtigd administratiekosten te berekenen.

3. Alle factuurbedragen dienen op een daartoe door ons op de factuur aangegeven bank overgemaakt te worden. Bij betaling d.m.v. een cheque, postwissels of anderszins zijn wij gerechtigd administratiekosten te berekenen.

4. Bij levering op rekening dienen alle factuurbedragen netto-contant, binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Indien bij levering op rekening niet binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum is betaald of een gedeelte niet is betaald, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het te vorderen bedrag. Deze zal gelijk zijn aan de wettelijke norm en worden aangepast aan de wettelijke verhogingen.

6. Bij niet tijdig betalen binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum bij levering op rekening zijn wij gerechtigd per verzonden aanmaning administratiekosten in rekening te brengen.

7. Wij behouden ons het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren van de afnemer te verlangen, dat hij het verschuldigde voor de te leveren goederen vooruit betaalt.

8. Indien de afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. In dat geval zullen wij de afnemer de kosten in rekening brengen, conform het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.

9. Indien wij genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure te voeren zijn wij gerechtigd om de hieraan verbonden gerechtelijke kosten, verhoogd met redelijke kosten voor rechtsbijstand, op de afnemer te verhalen.

10. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van de afnemer aan te vragen, dan is de afnemer alle kosten voor het aanvragen van het faillissement verschuldigd.

11. Indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de afnemer, zal elke vordering van ons op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.

12. Al hetgeen door de afnemer voldaan wordt, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst openstaan. Dit geldt ook wanneer de afnemer meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14

1. Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven de goederen ons eigendom en zijn wij gerechtigd deze weg te halen of te doen halen bij de afnemer. De afnemer verplicht zich hieraan alle medewerking te verlenen.

2. De afnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht willen treffen en die de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsuitvoering.

3. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de afnemer gehouden mee te werken aan cessie. De afnemer is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn afnemer.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 15

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettofactuurbedrag. De beperking ziet zowel op de gebreken van het geleverde product zelf, als op gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade.

2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de afnemer bewezen opzet of grove schuld onzerzijds.

3. Onze aansprakelijkkheid betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.

4. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies en gebruiksvoorschriften, zoals die door ons op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.

5. Indien de afnemer naast wederverkoper ook consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid).

 

Overmacht

Artikel 16

1. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht, de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de leveringen te vertragen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

2. Onder overmacht wordt ook verstaan: stakingen in andere bedrijven dan ons bedrijf, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.

 

Merken en handelsnaam

Artikel 17

1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ons, gebruik maken van onze handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ons worden gebezigd.

2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ons ten aanzien van de gebruikmaking van de door ons gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom blijven bij ons berusten. Toepasselijk recht Artikel 18 1. Op alle onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Download:

Formulier voor herroeping

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C: Algemene voorwaarden voor ayurvedisch consult Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV)

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV), hierna te noemen Shankara Europe BV en een Cliënt waarop Shankara Europe BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shankara Europe BV, voor de uitvoering waarvan door Shankara Europe BV derden dienen te worden betrokken.

 

 

Artikel 2 Annulering consulten, no-show of niet tijdig aanwezig zijn door Cliënt

2.1. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, hetzij schriftelijk, via email of telefonisch, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, wordt de gehele consultprijs van het consult in rekening gebracht. Bij annulering voorafgaand aan deze termijn worden geen kosten in rekening gebracht. Indien cliënt niet op het geboekte tijdstip aanwezig is heeft cliënt alleen recht op de resterende tijd die voor hem/haar gereserveerd is en wordt de gehele consultprijs in rekening gebracht.  

 

 

Artikel 3 Annulering of vervanging consulten door Shankara Europe BV

3.1. Shankara Europe BV is gerechtigd het consult te annuleren, bijvoorbeeld bij te weinig geboekte consulten per locatie op de consultdag of bij ontsteltenis van de ayurvedische specialist of zijn/haar assistente, of door welke andere omstandigheid dan ook.

3.2. Shankara Europe BV zal Client door middel van telefoon en/of email op de hoogte brengen van een annulering, voor zover gegevens bekend zijn bij Shankara Europe BV en voor zover Client bereikbaar is.

3.3. Bij annulering door Shankara Europe BV zelf kunnen er door Client nimmer rechten ontleend worden aan deze annulering en wordt er aan Cliënt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend voor eventueel gemaakte kosten.

3.4. Shankara Europe BV is gerechtigd het consult door een van haar andere ayurvedisch specialisten te doen plaatsvinden bij ontstentenis van de ayurvedisch specialist bij welke Client een consult geboekt heeft.

 

Artikel 4. Behandeltraject

4.1. Een behandeltraject bestaat uit één of meerdere consulten. Deze consulten worden ter plaatse voldaan door betaling van een vooraf bepaald bedrag in Euro’s. Als consultdatum geldt de factuurdatum. Cliënt kan te allen tijde besluiten te stoppen met het traject.

4.2. Voor elke boeking van een consult zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Artikel 2 en 3 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.3. Indien Cliënt overgaat tot annulering van het behandeltraject, nadat Cliënt reeds één of meer consulten heeft afgenomen, en er een openstaand saldo mocht zijn ontstaan, dan is restitutie van het openstaand saldo niet mogelijk.

 

Artikel 5 Offertes en aanbiedingen

5.1. Shankara Europe BV kan niet aan eventuele aanbiedingen of gereduceerde tarieven worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of tarieven, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.2. Eventuele aanbiedingen of tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige consulten.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1. Shankara Europe BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website van Ayurveda Specialist. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Shankara Europe BV.

6.3. Het is Cliënt toegestaan tijdens het consult het gesprek op te nemen op een geluidsdrager naar keuze. Het opgenomen gesprek op deze geluidsdrager geldt als eigendom van Shankara Europe BV. Deze geluidsopname is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Shankara Europe BV.

6.4. Bij niet naleving van het onder 6.2. en 6.3. behoudt Shankara Europe BV zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1. Shankara Europe BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

7.2. Voorts is Shankara Europe BV bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Shankara Europe BV kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn eventuele vorderingen van Shankara Europe BV op Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Indien Shankara Europe BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is Shankara Europe gerechtigd tot vergoeding van eventuele schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. Shankara Europe BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Shankara Europe BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shankara Europe BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 9 Betaling

9.1. Cliënt ontvangt de factuur op zijn of haar naam per email op het bij Shankara Europe BV bekend zijnde emailadres. Op verzoek stuurt Shankara Europe BV de factuur per post. De factuur vermeldt de bedrijfsgegevens, het betaalde bedrag, consult en eventueel aangeschafte supplementen en de codes voor eventuele vergoeding door de zorgverzekering van Cliënt.

9.2. Betaling van de factuur dient ter plaatse voldaan te worden, hetzij per pinbetaling of contant.

9.3. Bij contante betaling ontvangt Cliënt een kwitantie die geldt als bewijs van betaling. Cliënt dient deze kwitantie te overleggen indien Shankara Europe BV hierom vraagt.

9.4. Indien de pinautomaat buiten gebruik is en Cliënt niet in staat is om het factuurbedrag contant te voldoen dan verplicht Cliënt zich een betalingsverklaring te ondertekenen en het bedrag vervolgens binnen 8 dagen na de consultdatum over te maken op rekeningnummer NL31 INGB 0004 7798 16, ten name van Shankara Europe BV, met vermelding van factuurnummer en klantnummer.

9.5. Indien Cliënt in gebreke blijft dan is Shankara Europe BV gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Shankara Europe BV heeft hiervoor een contract afgesloten met Incassobureau Juresta te Apeldoorn. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering kan de vordering worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

 

Artikel 10 Aankoop producten tijdens consult

10.1. Voor de aankoop van producten tijdens de afhandeling van het consult gelden dezelfde voorwaarden als onder Algemene Voorwaarden A: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten Ayurveda Specialist (onderdeel van Shankara Europe BV).

10.2. Voor nalevering van producten, gekocht tijdens de afhandeling van het consult worden € 3,50 verzendkosten berekend.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Indien Shankara Europe BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Shankara Europe BV is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, ontstaan doordat Shankara Europe BV is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3. Indien Shankara Europe BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Shankara Europe BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4. De aansprakelijkheid van Shankara Europe BV is in ieder geval beperkt tot directe schade en beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5. In geval van consulten op een locatie die geen eigendom is van Shankara Europe BV (zaalhuur of andersoortige huur of gebruik) is Shankara Europe BV nimmer aansprakelijk voor diefstal of enige schade ontstaan voor, tijdens of na het consult.

11.6. Consulten worden verricht volgens ayurvedische principes en zijn niet bedoeld als dwingend advies of ter vervanging of staking van enige behandeling die is voorgeschreven door reguliere artsen, specialisten en/of medische of geestelijke gezondheidszorg.

11.7. Consult, opvolging van consult, eventuele inname van voedingssupplementen, vitamines, mineralen en inname of gebruik van andere voorgeschreven preparaten of deelname aan behandelingen en de gevolgen van vorenstaande vallen binnen de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Cliënt. Cliënt is in generlei wijze verplicht tot het opvolgen van door Shankara Europe BV gegeven adviezen.

11.8. Door ondertekening van het inschrijfformulier voorafgaand aan een consult geeft Cliënt aan bekend te zijn met de verkoopvoorwaarden en het privacy-beleid van Shankara Europe BV en hiermee akkoord te gaan. Bestaande Cliënten geven door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier voor bestaande cliënten aan bekend te zijn met de verkoopvoorwaarden en het privacy-beleid van Shankara Europe BV en hiermee akkoord te gaan.

11.9. Minderjarige kinderen tot 16 jaar of onbekwame personen mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s) deelnemen aan een consult.

11.10. De financiële verplichtingen voor het aangaan van een consult door minderjarige kinderen of door onbekwame personen komen bij in gebreke blijven van betaling voor rekening van de ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s).

 

Artikel 12 Geheimhouding

12.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld.

12.2. Gegevens van Cliënt worden verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG. Verwerking van gegevens wordt beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid van Shankara Europe BV hetwelk vermeld staat op de website www.ayurvedaspecialist.nl en op te vragen is bij Shankara Europe BV.

12.3. Alle door Cliënt aan Shankara Europe BV verstrekte gegevens kunnen te allen tijde op verzoek (via e-mail of telefoon) worden verwijderd.

 

Artikel 13 Vergoeding en tarieven

13.1. Afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering worden ayurvedische consulten en behandelingen vaak (gedeeltelijk) vergoed. Weigering van vergoeding door de zorgverzekering ontslaat Cliënt op generlei wijze van de betaalverplichting.

13.2. Tarieven worden vermeld op de website www.ayurvedaspecialist.nl.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shankara Europe BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Vindplaats voorwaarden

15.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website www.ayurvedaspecialist.nl en op te vragen bij Shankara Europe BV.

"