Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op bezoekers van www.ayurvedaspecialist.nl, en diegenen die een klantenaccount (webshop) of cliëntenaccount (ayurvedische consulten) hebben aangemaakt. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u akkoord bent gegaan met deze privacy- en cookieverklaring en handelen daarin volgens ons privacybeleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

PRIVACY

Ayurveda Specialist BV hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten en van de gebruikers van haar website/webshop. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren– Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken– Wij letten erop dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor uw ayurvedische behandeling, de follow-up en  afhandeling van uw consult, voor de goede werking van de website/webshop en voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten.
 • E-mailreclame – Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten (en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt), behouden wij ons het recht voor om u regelmatig informatie en aanbiedingen te sturen per e-mail voor deze producten of soortgelijke producten en/of diensten. Wij sturen u uitsluitend onze eigen nieuwsbrief (2 tot 4 keer per maand). U kunt zich te allen tijde afmelden of hiertegen bezwaar maken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link die u vindt in of onder de nieuwsbrief.
 • Beveiligen– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid– Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan anderen. Indien u van dit recht gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Persoonsgegevens – Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres, IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals bijvoorbeeld bij online bestellingen uw bestelgeschiedenis.

Verantwoordelijke voor persoonsgegevens – Ayurveda Specialist BV is verantwoordelijk voor het beheren van uw persoonsgegevens. Functionaris Gegevensbescherming is L. Nouwen,  e-mail: lillian@ayurvedaspecialist.nl

Gebruik van persoonsgegevens – Door het gebruiken van onze website/webshop en de daarop beschikbare diensten en bij het invullen van het intake-formulier bij een ayurvedisch consult laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld bij een consult of bij een online bestelling) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, zoals bijvoorbeeld als iemand een bestelling in onze webshop plaatst met vermelding van uw naam en/of uw afleveradres. De servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan worden bewaard in een beveiligde omgeving. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan een bestelling 7 jaar bewaren. Medische gegevens dienen 20 jaar te worden bewaard, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact – U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Ayurveda Specialist BV is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens. U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Ayurveda Specialist BV
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Maaspoort 24
6001 BP  Weert

Om u af te melden voor e-mail nieuwsbrieven kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail nieuwsbrief aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail (info@ayurvedaspecialist.nl) of telefoon (0031 (0)6 11392193.

 

A: De gegevens die wij via onze website/webshop verzamelen/verkrijgen zijn afhankelijk van de dienst die u gebruikt:

Inschrijving nieuwsbrief

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam

De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze eigen nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door de “unsubscribe” instructies (afmeldlink) in het e-mailbericht te volgen.

Online boeken van ayurvedisch consult

 • Naam ayurvedisch specialist
 • Locatie
 • Datum afspraak
 • Tijdstip afspraak
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Mobiel nummer
 • Opmerkingen

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het inplannen van een afspraak, het per e-mail versturen van afspraakbevestigingen, de telefonische bereikbaarheid bij last-minute veranderingen in consulttijdstippen, het aanmaken van uw behandeldossier en de eventuele verbetering van onze dienstverlening. Gegevens in uw behandeldossier bewaren wij geheel volgens de duur die in de wet is bepaald: 20 jaar na datum van het laatste consult of, indien bij behandeling jonger dan 18 jaar, 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw behandeldossier te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Webshop bestellingen

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Postcode
 • Staat/provincie
 • Stad
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het factureren, betalen en uitvoeren van uw bestelling, de telefonische bereikbaarheid bij eventuele vragen over uw bestelling, en de verzending en het toesturen van een e-mailbericht met trackinglink door onze verzendpartner Titan Fulfilment ( https://titanfulfilment.nl/privacy-policy/ ). We maken gebruik van Payment Service Provider Mollie ( https://www.mollie.com/nl/privacy ) om betalingen te verwerken en uw betaling aan de desbetreffende bestelling te koppelen. Het is aan deze providers niet toegestaan om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, behalve voor het verstrekken van de door ons gevraagde diensten.

Aanmaken van een account tijdens een webshop bestelling

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Postcode
 • Staat/provincie
 • Stad
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het aanmaken van uw account; het inloggen op uw account, het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren en het uitvoeren van overige door u gevraagde diensten. Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw account te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

B: De gegevens die wij van u ontvangen bij het invullen van het intake-formulier voorafgaand aan uw eerste ayurvedisch consult:

Deze gegevens zijn relevant voor uw behandeling, de follow-up en de afhandeling ervan. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Wij beheren uw gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie geldt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande doelen, te weten:

 1. NAW-gegevens
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Naam verzekering en relatienummer
 • Geboortedatum

Deze gegevens gebruiken wij voor uw factuur en voor het opmaken van uw behandeldossier.

 1. Gegevens voor communicatieve doeleinden
 • Mobiel nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hoe hebt u van ons gehoord
 • Toestemming voor e-mailontvangst van nieuwsbrief: ja/nee

Uw telefoongegevens worden gebruikt om u te kunnen bereiken bij last-minute veranderingen in consulttijdstippen en bij beantwoording van vragen uwerzijds. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het sturen van facturen, afspraakbevestigingen en –reminders en beantwoording van vragen uwerzijds. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen nieuwsbrief gebruikt.

 1. Gegevens behandeldossier
 • Beroep, Geboorteplaats, Geboorteland, Geboortetijd, Leeftijd, Man/Vrouw
 • Reden consult en verwachting ervan
 • Gehuwd/Samenwonend/Alleenstaand/Kinderen
 • Gewicht/Lengte/Bloedgroep/Bloeddruk/ Drinkt en/of rookt u: ja/nee
 • Eventuele belangrijke medische/chirurgische ingrepen; eventuele erfelijke belasting
 • Korte beschrijving huidige fysieke/mentale gezondheidstoestand
 • Eventueel medicijngebruik/supplementen
 • Eventuele allergieën/intolerantie; specificatie
 • Eetgewoonten en -tijdstippen
 • Voor vrouwen: menstruatie-informatie/menopauze/keuze anticonceptie
 • Toestemming/handtekening

U bent vrij in het verstrekken van deze gegevens. De branchevereniging (LVNT) en tuchtcommissie (RBCZ) stellen het vragen van deze gegevens verplicht omdat ze relevant zijn voor een goede uitvoering van uw ayurvedische behandeling en de follow-up. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in uw elektronische behandeldossier teneinde het verloop van uw behandeling in kaart te brengen en u te verzekeren van een zo goed mogelijke behandeling.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden uiterst zorgvuldig beheerd. Onze ayurvedisch specialisten, directieleden en assistenten/medewerkers hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst getekend en delen uw gegevens niet met anderen. Uw gegevens worden dan ook uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan externe dienstverleners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en die hiertoe een verwerkersovereenkomst met ons hebben afgesloten, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen alleen die gegevens met externe dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze externe dienstverleners of aan andere derde partijen.

Deze direct betrokken externe dienstverleners zijn:

Zakelijke verkooppartners

Met de gegevens van onze wederverkopers van voedingssupplementen (zakelijke verkooppartners) gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacy-beleid ook voor onze zakelijke verkooppartners. Wij vragen aan onze wederverkopers de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Contactpersoon
 • Functie
 • nr. / Mobiel nr.
 • Emailadres
 • Vestigingsadres
 • Afleveradres
 • In contact gekomen met ons door:

Wij bewaren de gegevens uit uw verkoopaccount zolang u actief wederverkoper bij ons bent. Daarna verwijderen wij uw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.

Opslag gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is dan gebeurt dit op een veilige en rechtmatige manier.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mocht er desondanks toch een data-lek ontstaan, dan zijn wij verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (en in sommige gevallen uzelf) hiervan op de hoogte te stellen. Wij houden statistieken bij voor eigen gebruik, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd en deze statistieken worden alleen gebruikt door de directie van Ayurveda Specialist BV en niet aan derden doorgegeven.

Gegevens van kinderen

Ayurvedische consulten bij minderjarige kinderen of onbekwame personen zijn uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s). Bij bestellingen in onze webshop geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Met de gegevens van minderjarige kinderen en onbekwame personen gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze cliënten en klanten. Daarom geldt dit privacy-beleid ook voor kinderen en onbekwame personen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Gegevens in het behandeldossier van cliënten van ayurvedische consulten bewaren wij geheel volgens voorschrift 20 jaar na datum van het laatste consult of, indien bij behandeling jonger dan 18 jaar, 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Bij webshop bestellingen geldt dat als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd wij al uw gegevens zullen verwijderen. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw account te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen website, niet op die van anderen. Indien u door middel van links die met onze website verbonden zijn op websites van derden terechtkomt kunnen wij niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier omgaan met persoonsgegevens die u zelf bij hen achterlaat. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites/webshops te lezen alvorens van deze websites/webshops gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26-6-2023.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van onderstaande rechten dan kunt u dit aanvragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 28 dagen.

 • Recht op informatie – U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy-beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Recht op inzage – U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.
 • Recht op correctie – U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor onze nieuwsbrieven.
 • Recht op data-portabiliteit – U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij.
 • Recht op beperking – U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen – U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
 • Recht om een klacht in te dienen – U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. U kunt uw klacht voorleggen aan een van onze medewerkers, of neem rechtstreeks contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. U heeft tevens het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bij vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Ayurveda Specialist BV
Maaspoort 24
6001 BP Weert (L) Nederland
Tel. 0031 (0)6 11392193
Email: info@ayurvedaspecialist.nl

Website: www.ayurvedaspecialist.nl
KvK-nr. 27380209
BTW-nr. NL 8224.23.595.B.01
IBAN: NL31 INGB 0004 7798 16
SWIFTcode/biccode INGBNL2A

Functionaris Gegevensbescherming Lillian Nouwen (e-mail: lillian@ayurvedaspecialist.nl)

 

COOKIES

Gebruik van cookies  

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken of bijvoorbeeld om te bepalen wie welke advertentie te zien krijgt. Er worden cookies gebruikt die technisch nodig zijn voor het gebruik van de website, om uw voorkeuren te onthouden, om het websiteverkeer anoniem te analyseren, maar onder andere ook om u elders (gerichte) advertenties te kunnen tonen van Ayurveda Specialist BV. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Instellen van cookie-voorkeuren

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of als ze bedoeld zijn voor het analyseren van websiteverkeer (zonder persoonsgegevens op te slaan). Voor alle andere soorten cookies is toestemming nodig. U kunt uw cookie voorkeuren instellen bij het pop-up scherm dat verschijnt bij uw bezoek aan onze website: door daar op OK te klikken gaat u akkoord met de geselecteerde cookies.

Cookies beheren via browserinstellingen

Uw browser of apparaat kan instellingen bieden waarmee u kunt kiezen of u browsercookies wilt instellen of verwijderen. Deze instellingen variëren per browser en producenten kunnen zowel de instellingen die ze beschikbaar maken als de werking van deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Bepaalde onderdelen van Facebook-producten werken mogelijk niet naar behoren als u browsercookies hebt uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat deze beheeropties verschillen van de instellingen die Instagram aanbiedt. U kunt aanvullende informatie vinden over de beheeropties die worden aangeboden door populaire browsers via de links hieronder:

Gebruik van noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen de website goed te laten werken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Gebruik van voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Gebruik van statistische cookies

Statistische cookies helpen ons het websiteverkeer te analyseren, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden op basis hiervan geen advertenties getoond.

Gebruik van marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is om advertenties te tonen die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor de uitgevers, externe adverteerders en de gebruiker zelf.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies bent u te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser (zie: ‘Cookies beheren via browserinstellingen’ in deze Privacy- en Cookieverklaring)

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies is te zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst ( https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=NL ). Deze dienst houdt bij en maakt rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. In de privacyverklaring van Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=nl ) leest u wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.