Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

A: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten webwinkel Ayurveda Specialist 

(voor algemene voorwaarden ayurvedische consulten zie onder B)

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon (hij of zij, hierna te noemen ‘hij’) die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ayurveda Specialist BV

Handelend onder de naam Ayurveda Specialist

Vestigings- en bezoekadres: Maaspoort 24, 6001 BP Weert, Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0)6 11392193

(Tel.) bereikbaarheid: ma. di. wo. do. vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Email: info@ayurvedaspecialist.nl

Kamer van Koophandel: 27380209

BTW-nr: NL 8224.23.595.B.01

ING bank Weert

Iban-bankrekeningnr: NL31INGB0004779816

Bankrekeninghouder: Ayurveda Specialist BV

SWIFTcode / biccode: INGBNL2A

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij via een verwijzing naar de website www.ayurvedaspecialist.nl waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.
 3. De consument dient bij het aangaan van de overeenkomst aan te geven dat hij op de hoogte is van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden; anders is het aangaan van de overeenkomst niet mogelijk.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud, tenzij erbij vermeld wordt dat de weergave kan afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij via een verwijzing naar de website van de ondernemer waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer en het emailadres waar de consument met klachten terecht kan;
 • een overzicht van de bestelling met daarin de productnaam, het aantal en de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • een factuur.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product waarop het herroepingsrecht van toepassing is, heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd alleen ontbinden gedurende de tijd tussen het aangaan van de betreffende overeenkomst en de daadwerkelijke levering ervan. Indien de dienstenovereenkomst en/of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud reeds is uitgevoerd, dan is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. De consument is gerechtigd de goederen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van redenen en met inachtneming van het gestelde in Artikel 7 (indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met behulp van een modelformulier voor herroeping, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer).
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde ontvangst of melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, indien verzegeld met niet-verbroken zegel, indien vacuüm verpakt met intacte vacuüm afsluiting. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts heeft gehanteerd en geïnspecteerd zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van retournering en het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de reclame over een levering door ondernemer gegrond geacht wordt, heeft de consument alleen recht op creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt aan de consument de factuurwaarde van het product waarop het herroepingsrecht van toepassing is onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer de geretourneerde goederen ontvangen heeft en deze retournering gemeld wordt op het hoofdkantoor. De ondernemer is gerechtigd om niet berekende verzendkosten bij de levering van de bestelling te verrekenen met de factuurwaarde van de geretourneerde goederen, indien het totaalbedrag van de bestelling na retournering van (een gedeelte van) de producten uitkomt onder het bedrag dat geldt voor kosteloze of gereduceerde verzending door de ondernemer, en, indien de consument de zending bij levering niet in ontvangst genomen heeft waardoor de zending retour komt bij de ondernemer, de berekende verzendkosten of indien niet gefactureerd de daadwerkelijk gemaakte verzendkosten, te verrekenen met de factuurwaarde van de de geretourneerde goederen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel niet meer mogelijk is. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij via een verwijzing naar de website van de ondernemer waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na aanvang van de uitvoering van de dienst;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Producten waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat ze zijn uitgesloten van retournering;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering beschadigd zijn of andere gebreken vertonen waardoor zij onverkoopbaar geworden zijn;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

 

Artikel 11 – De prijs 

 1. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten en van systeemfouten in de website van de ondernemer.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
 2. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens die geleverd worden bij diensten of digitale inhoud die hetzij wel, hetzij niet op een materiële drager is geleverd.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bij foutieve vermelding van het leveringsadres door de consument is de ondernemer niet gehouden aan restitutie van het door consument betaalde bedrag indien de bestelling niet in het bezit komt van de consument.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft hierbij geen recht op eventuele schadevergoeding ontstaan door het niet tijdig leveren van het product.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel niet meer mogelijk is. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. In afwijking van het vorige lid berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de consument indien deze aan de vervoerder toestemming heeft gegeven om het pakketje onbeheerd achter te laten op een met de vervoerder afgesproken plek rondom het als plaats van levering aan de ondernemer kenbaar gemaakte adres, of op een plaats elders.
 8. De ondernemer is gerechtigd een bestelling, hetzij van product(en) in één levering, hetzij van meerdere producten met een verschillende levertijd, zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 14 – Betaling 

Verkoop geschiedt d.m.v. vooruitbetaling. De consument kan geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval gedurende een redelijke termijn de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Download:

Formulier voor herroeping

 

——————————————————————————————

B. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor cliënten consulten Ayurveda Specialist 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Algemeen / Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Annulering consulten door Cliënt

Artikel 3 – Annulering consulten door Ondernemer

Artikel 4 – Behandeltraject

Artikel 5 – Offertes en aanbiedingen

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10 – Aankoop producten tijdens consult

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Geheimhouding

Artikel 13 – Vergoeding en tarieven

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 15 – Vindplaats voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen / Identiteit van de Ondernemer

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ayurveda Specialist BV, hierna te noemen Ondernemer en een Cliënt waarop Ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan door Ondernemer derden dienen te worden betrokken.

 

Identiteit van de ondernemer

Ayurveda Specialist BV

Handelend onder de naam Ayurveda Specialist

Vestigings- en bezoekadres: Maaspoort 24, 6001 BP Weert, Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0)6 11392193

(Tel.) bereikbaarheid: ma. di. wo. do. vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Email: info@ayurvedaspecialist.nl

Kamer van Koophandel: 27380209

BTW-nr: NL 8224.23.595.B.01

ING bank Weert

Iban-bankrekeningnr: NL31INGB0004779816

Bankrekeninghouder: Ayurveda Specialist BV

SWIFTcode / biccode: INGBNL2A

 

Artikel 2 Annulering consulten door Cliënt

2.1. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, hetzij schriftelijk, via email of telefonisch, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, wordt de gehele consultprijs van het consult in rekening gebracht. Bij annulering voorafgaand aan deze termijn worden geen kosten in rekening gebracht. Indien Cliënt te laat komt voor een gereserveerd consult dan kan hij/zij alleen recht doen gelden op de voor Cliënt gereserveerde consulttijd.

 

Artikel 3 Annulering consulten door Ondernemer

3.1. Ondernemer is gerechtigd het consult te annuleren, bijvoorbeeld bij te weinig geboekte consulten per locatie op de consultdag, of bij ontsteltenis van de ayurvedische specialist of zijn of haar assistent(e), of door welke andere omstandigheid dan ook.

3.2. Ondernemer zal Client door middel van telefoon en/of email op de hoogte brengen van deze annulering, voor zover gegevens bekend zijn bij Ondernemer en voor zover Client bereikbaar is.

3.3. Bij annulering door Ondernemer kunnen er door Client nimmer rechten ontleend worden aan deze annulering en wordt er aan Cliënt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend voor eventueel gemaakte kosten.

 

Artikel 4. Behandeltraject

4.1. Een behandeltraject bestaat uit één of meerdere consulten. Deze consulten worden bij vooruitbetaling voldaan door betaling van een vooraf bepaald bedrag in Euro’s. Cliënt kan te allen tijde besluiten te stoppen met het traject.

4.2. Voor elke boeking van een consult zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Artikel 2 en 3 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.3. Indien Cliënt overgaat tot annulering van het behandeltraject, nadat Cliënt reeds één of meer consulten heeft afgenomen, en er een openstaand saldo mocht zijn ontstaan, dan is restitutie van het openstaand saldo niet mogelijk.

 

Artikel 5 Offertes en aanbiedingen

5.1. Ondernemer kan niet aan eventuele aanbiedingen of gereduceerde tarieven worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of tarieven, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

5.2. Eventuele aanbiedingen of tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige consulten.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1. Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website van Ayurveda Specialist. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Ondernemer.

6.3. Het is Cliënt toegestaan om na overleg met de behandelende specialist tijdens het consult het gesprek op te nemen op een geluidsdrager naar keuze. Het opgenomen gesprek op deze geluidsdrager geldt als eigendom van Ondernemer. Deze geluidsopname is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer.

6.4. Bij niet naleving van het onder 6.2. en 6.3. behoudt Ondernemer zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

7.2. Voorts is Ondernemer bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn eventuele vorderingen van Ondernemer op Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Indien Ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van eventuele schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 9 Betaling

9.1.

Bij het boeken van een consult ontvangt Cliënt na betaling een factuur per email op het emailadres dat hij bij de boeking vermeld heeft, met als factuurdatum de datum van betaling. Deze factuur is een bewijs van betaling en is derhalve niet bedoeld voor restitutie door een zorgverzekeraar. Cliënt kan bij Ondernemer een factuur voor restitutie door een zorgverzekeraar aanvragen door het sturen van een e-mail naar info@ayurvedaspecialist.nl, waarin de naam van de zorgverzekering vermeld dient te worden. Ondernemer zal dan na afloop van het consult aan Cliënt op zijn of haar naam per email op het bij Ondernemer bekend zijnde emailadres een aangepaste factuur doen toekomen waarbij als factuurdatum de consultdatum geldt. Uitsluitend op verzoek stuurt Ondernemer deze factuur per post. De factuur vermeldt de bedrijfsgegevens, het betaalde bedrag, consult en eventueel aangeschafte supplementen en de codes voor eventuele vergoeding door de zorgverzekering van Cliënt.

9.2. Betaling van het consult dient vooraf voldaan te worden bij de boeking door Cliënt. Cliënt kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van het consult, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Bij betaling ontvangt de cliënt een automatisch betaalbewijs in de vorm van een factuur (zie lid 9.1).

9.3. In het uitzonderlijke geval dat bij aanvang van het consult het bedrag niet voldaan is (of niet gecontroleerd kan worden of het bedrag voldaan is) dan verplicht Cliënt zich een betalingsverklaring te ondertekenen en het bedrag vervolgens binnen 3 dagen na de consultdatum over te maken op rekeningnummer NL31 INGB 0004 7798 16 ten name van Ayurveda Specialist, met vermelding van factuurnummer en klantnummer.

9.4. Indien Cliënt in gebreke blijft dan is Ondernemer gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Ondernemer heeft hiervoor een contract afgesloten met een incassobureau. In het algemeen zal eerst een betalingsherinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering kan de vordering worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

 

Artikel 10 Aankoop producten tijdens consult

10.1. Voor eventuele aankoop van producten tijdens de afhandeling van het consult gelden dezelfde voorwaarden als onder Algemene Voorwaarden A: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten webwinkel Ayurveda Specialist

10.2. Voor eventuele nalevering van producten, gekocht tijdens de afhandeling van het consult worden verzendkosten berekend. Bij aankoop van producten boven € 50,- worden geen verzendkosten berekend, tenzij verzending naar een land anders dan Nederland geschiedt.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval beperkt tot directe schade en beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5. Bij consulten op een locatie die geen eigendom is van Ondernemer (zaalhuur of andersoortige huur of gebruik) is Ondernemer nimmer aansprakelijk voor diefstal of enigerlei schade of letsel, ontstaan voor, tijdens of na het consult.

11.6. Consulten worden verricht volgens ayurvedische principes en zijn niet bedoeld als dwingend advies of ter vervanging of staking van enige behandeling die is voorgeschreven door reguliere artsen, specialisten en/of medische of geestelijke gezondheidszorg.

11.7. Consult, opvolging van consult, eventuele inname van voedingssupplementen, vitamines, mineralen en inname of gebruik van andere voorgeschreven preparaten of deelname aan behandelingen en de gevolgen van vorenstaande vallen binnen de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Cliënt. Cliënt is in generlei wijze verplicht tot het opvolgen van door Ondernemer gegeven adviezen.

11.8. Door ondertekening van het inschrijfformulier voorafgaand aan een consult geeft Cliënt aan bekend te zijn met de verkoopvoorwaarden en het privacy-beleid van Ondernemer en hiermee akkoord te gaan.

11.9. Minderjarige kinderen tot 16 jaar of onbekwame personen mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s) deelnemen aan een consult.

11.10. De financiële verplichtingen voor het aangaan van een consult door minderjarige kinderen of door onbekwame personen komen bij in gebreke blijven van betaling voor rekening van de ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s).

 

Artikel 12 Geheimhouding

12.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld.

12.2. Gegevens van Cliënt worden verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG. Verwerking van gegevens wordt beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid van Ondernemer hetwelk vermeld staat op de website van Ondernemer en op te vragen is bij Ondernemer.

12.3. Alle door Cliënt aan Ondernemer verstrekte gegevens kunnen te allen tijde op verzoek (via e-mail of telefoon) worden verwijderd.

 

Artikel 13 Vergoeding en tarieven

13.1. Afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering worden ayurvedische consulten en behandelingen vaak (gedeeltelijk) vergoed. Weigering van vergoeding door de zorgverzekering ontslaat Cliënt op generlei wijze van de betaalverplichting.

13.2. Tarieven voor consulten worden vermeld op de website van Ondernemer, op de boekingspagina (Consult boeken).

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Vindplaats voorwaarden

15.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website www.ayurvedaspecialist.nl en op te vragen bij Ondernemer.